Onko suola käynyt mauttomaksi?

Ei ole kysymys uskonnollisesta näkemyksestä tai perinteestä, kun todetaan sukupuolen olevan biologinen ominaisuus ihmisessä tai että sukupuolia on kaksi: nais-ja miessukupuoli. Nämä väitteet voi allekirjoittaa kuka tahansa elämänkatsomuksesta riippumatta. Sen sijaan ajatus sukupuolen moninaisuudesta (sukupuolia enemmän kuin kaksi/sukupuoli määräytyy ihmisen sisäisen kokemuksen perusteella ym.) ei saa tukea Raamatusta eikä siksi istu kristinuskoon. Raamatusta on turha etsiä tukea ”sukupuolen moninaisuudelle”, sieltä on löydettävissä vain kaksi sukupuolta ja niihin kätkeytyvä erilaisuudesta kumpuava rikkaus.

Kirkossa ja kristillisissä yhteisöissä tulisi nyt, jos koskaan kirkastaa viestiään sukupuolisuudesta ja tuoda esiin, miten suuri rikkaus kätkeytyy naiseuteen ja mieheyteen. Sukupuolen moninaisuus-käsite sisältää sukupuolisuuden mitätöintiä, kun sen pohjalta väitetään, ettei naisilla ja miehillä olisi mitään eroavaisuuksia. Nainen ja mies täydentävät toisiaan ja tämän näemme jo siinä, että vain naisen ja miehen välisestä yhteydestä syntyy uutta elämää. Isillä on jotain erityistä annettavaa lapsille, samoin äideillä ja lapsi on onnellinen saadessaan omakseen niin äidin kuin isän hellyyyttä ja huolenpitoa.

Raamattu tuo selkeästi esille, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi;”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” 1.Moos.1:27 Se, että sukupuolia on kaksi ei siis voi kristinuskon näkökulmasta olla vähän tai vähäpätöistä. Se on nimittäin osa Luojan täydellistä suunnitelmaa ; ”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.”1.Moos.1:31 Kristinuskon näkökulmasta on myös kestämätöntä esittää, että sukupuoli ei olisi synnynnäinen ominaisuus. Tällöin kiistetään Luojan ihmeelliset teot ja viisaus, kun väitetään että Jumala antaisi ihmisille väärän kehon! ”Voi ihmistä, joka riitelee luojaansa vastaan, voi ruukunsirpaletta sirpaleitten joukossa! Sanooko savi muovaajalleen: "Mitä sinä pystyt tekemään?" Sanooko teos tekijälleen: "Ei sinulla ole taitajan kättä."Jes.45:9

Kristinusko voidaan tiivistää kolmeen sanaan; luominen, lankeemus ja lunastus. Raamatun keskeinen sanoma on, että Jumala on Luoja ja että maailma on syntiin langennut. Synti on rikkonut ihmisen suhteen toisiin ihmisiin, Jumalaan ja jopa häneen itseensä. Kristinuskon voima on siinä, että luodulla ja langenneella ihmiskunnalla on toivo lunastuksesta ja syntien anteeksiannosta. Ihmisen tullessa ristin juurelle, tuomalla sinne syntinsä ja kipunsa (ja jättämällä ne sinne!), hän saa löytää Jumalan armon ja hyväksynnän. Armo on vastaus myös siihen, että ihminen voi löytää yhteyden itseensä sellaisena, kuin Jumala on hänet rakkaudessaan tehnyt. Ristin luota löytyy myös parantuminen: ”Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla.”Mal.4:20

Tiivistys lienee tarpeen, koska elämme hämmennyksen ja tahallisen väärinymmärryksen kulta-aikaa: Sukupuolia on kaksi, se ei ole uskonnollinen näkemys vaan osa biologista todellisuutta ja mitä tulee kristinuskoon, niin gender-ajattelu ei istu siihen ja näin ollen kristilliset kirkot eivät voi promotoida sitä sahaamatta oksaa, jolla istuvat.

Kristillinen kirkko tai yhteisö, joka omaksuu (tai edistää) ei-kristillistä ihmiskäsitystä tai luopuu aidosta evankeliumista halveksii sitä nimeä, jota se julistaa palvelevansa –Jeesusta Kristusta. Vallalla on paljon sellaista ajatusta, että muutetaan sanoma, jos sillä saadaan porukkaa kirkonpenkkiin. Jos tavoite on vain saada ihmisiä paikalle, niin kärjistäen voisi kysyä, että miksei vaikka tarjottaisi ilmaista kaljaa? Menestys olisi taattu. Suomen evankelis-luterilainen kirkkokin voi rohkeasti (ja sen tuleekin) tukea naisen ja miehen välistä avioliittokäsitystä ja opettaa, että sukupuolisuus on naiseutta ja mieheyttä.

Seurattuani viime aikojen kehitystä joudun nyt surullisena kysymään, onko suola muuttunut mauttomaksi?
 

Hyvän ja kauniin puolesta

Harva yhdistys on ”kaiken yhdistys”, joka ottaisi kantaa joka ikiseen asiaan. Joku viisaasti joskus sanoikin, että keskittyminen on voimaa. Aito avioliitto -yhdistys on perustettu edistämään alla olevia tavoitteita ja päämääriä: ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.” http://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/

Nyt on kuitenkin niin, että näitä tavoitteita ei katsota hyväksyvin silmin ja niitä vastustavat tahot pitävät kiirettä leimakirveiden heitoissa ja virheellisen informaation jakamisessa. Ensikäden tieto on aina parempaa kuin toisenkäden tieto, joten voit lukea yhdistyksen omat tiedotteet puheenjohtajavaihdoksesta ja Mass Resistancesta. Aito avioliitto ry on selkeästi ja nopeasti irtisanoutunut entisen puheenjohtaja Jukka-Pekka Rahkosen islamia koskevista lausunnoista jo viime vuoden marraskuussa(!) http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/aito-avioliitto-yhdistyksen-puheenjohtaja-vaihtuu/

Mass Resistance puolustaa sananvapautta ja tämä tavoite on sellainen, jonka Aito avioliitto yhdistys jakaa, mutta virallista yhteistyötä Mass Resistancen kanssa ei ole. http://aitoavioliitto.fi/uutiset/aito-avioliitto-ja-mass-resistance/

Tämä kaikkien tulisi tietää: "Klassinen avioliittonäkemys ei perustu homofobiaan eikä sitä ole suunnattu ketään vastaan. Se perustuu avioliiton omaan luonnolliseen olemukseen, joka on rationaalisesti perusteltavissa ihmisen lisääntymisbiologiasta käsin.Emme hyväksy vihanlietsontaa ketään ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan hänen näkemystensä tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi." http://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/

Sukupuolineutraali avioliittokäsitys halutaan nostaa kaiken kritiin yläpuolelle leimaamalla toisinajattelijat erilaisilla fobia-leimoilla. On hälyttävää, että vielä voimassa olevan avioliittolain kannattajat joutuvat vihamieliseen höykytykseen monilla eri foorumeilla. Olen täysin vakuuttunut, että näin tulee jatkumaan ellei avioliittolain muutoslakia kumota, sillä alkuperäisen avioliittoinstituution alentamien luokkaan ”syrjivä” ei voi olla vaikuttamatta yhteiskunnalliseen ilmapiiriin kielteisesti.

Aito avioliitto- yhdistys ei uhkaa kenenkään rakkautta, vapautta tai tasa-arvoa. Olemme hyvän ja kauniin puolesta; puolustamme naisen ja miehen välistä avioliittoinstituutiota, lapsen oikeutta biologisiin vanhempiin, sukupuolten luontaista erilaisuutta ja adoptiotilanteissa perhemallia, jossa lapsi saa korvaavia kokemuksia äidistä ja isästä.

Biologinen side vai jääkaappi

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö: perheiden hyvinvointi sekä vakaus ovat luovuttaman tärkeitä asioita maallemme. Avioliittoa ja perhettä koskevaa keskustelua ei tule sivuuttaa edes silloin, kun kamppaillaan pakolaiskriisin tai heikon taloustilanteen keskellä. Kaikkien etu on, että emme heikennä vaan vahvistamme lasten oikeuksia.

”Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen, ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Sopimusvaltiot takaavat näiden oikeuksien toteuttamisen kansallisen lainsäädäntönsä ja asiaankuuluvissa kansainvälisissä asiakirjoissa määriteltyjen velvoitteidensa mukaisesti etenkin silloin, kun lapsi muuten olisi kansalaisuudeton.”  Näin sanoo YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen artikla 7 , näin sanoo terve järki ja lämmin sydän. Miksi Suomessa ja monissa muissa maissa on lähdetty kyseenalaistamaan jotain näin perustavanlaatuista ja sanoisinko myös pyhää?

Lapsille ja nuorille tulisi entistä enemmän tuoda esille, että heillä on todella tällainen synnynnäinen ja lähtökohtainen oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Aikuisiin he eivät enää voi yksin luottaa, sillä poliittisen korrektiuden nimissä aikuiset ovat valmiita omaksumaan ja edistämään lasten edunvastaisia näkemyksiä perheestä ja avioliitosta. Erilaisten perheiden puolestapuhujat valitettavan harvoin puhuvat lapsen oikeudesta isään ja äitiin, vaan he puhuvat erilaisten parisuhteiden ja vanhemmuus-käsitteiden puolesta –niille hyväksyntää vaatien.Enää ei biologinen side määrittele perhettä vaan sen on korvannut jääkaappi. Perhe muodostuu siitä, ketkä syö samasta jääkaapista. Näin tuleville sukupolville opetetaan koulussa.Kuva Otavan kustantama oppikirjastaalakoululaisille: Forum yhteiskuntaoppi (2016). Sivunumerot 36-37.Tekijät Hämäläinen, Kohi, Päivärinta, Turtiainen ja Vihervä.

Muistan n. 16-vuotiaana nuoriso-ohjaaja-opiskelijana osallistuneeni oppitunnilla käytävään keskusteluun ja tuoneeni esiin huolen, että ”nykyään on paljon rikkinäisiä perheitä.” Opettaja korjasi minua: ”nykyään on paljon monimuotoisia perheitä”. Keskustelu jäi siihen, mutta jäin ihmettelemään miksei asioista saanut puhua niiden oikeilla nimillä. Tiesin jo silloin, mitä tiedän tänäänkin; lapset kärsivät vanhempien erotessa. Tämä vain esimerkkinä siitä, että jo pitkään on ollut vallalla ajattelutapa, jossa ei saa sanoa asioiden negatiivista seurauksista. Pelkäämme niin paljon aikuisten tunteiden puolesta, että unohdamme lapset ja vaikenemme.

YK:n lapsen oikeuksien yleisopimuksen artiklassa 9 sanotaan näin: ”Sopimusvaltiot kunnioittavat vanhemmastaan tai vanhemmistaan erossa asuvan lapsen oikeutta ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, paitsi jos se on lapsen edun vastaista.” Mistä nousee tulevina vuosikymmeniä motivaatio erityisesti lapsen oikeuksien artiklan 7 ja 9 edistämiseen ja toteuttamiseen, kun isättömyyden/äidittömyyden normalisointi on jo niin pitkällä kuin se nyt on sukupuolineutraalin avioliitto-ja perhekäsityksen myötä edennyt?

Askeleita tällä harhapolulla ei tarvitse ottaa eteenpäin vaan voimme palata turvalliselle tielle. Se vaatii sen, että uskallamme seistä naisen ja miehen välisen avioliittolain, lapsen edun ja perheen puolella. Uskallatko sinä? Kysymys tosin kertoo oireellisesta ilmapiiristä: miksi pitäisi olla erityistä uskallusta sanoa avioliittoa avioliitoksi, vanhemmuutta äitiydeksi ja isyydeksi ja lapsen oikeuksia aikuisten velvollisuuksiksi?
 

Gender-ideologia 106-42

Keskiviikkona 17.2.2016 eduskunta äänesti sukupuolineutraalin avioliittolain liitännäislakien puolesta.Ylen uutisoi asiasta näin: "Muutokset olivat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaleiksi" .http://yle.fi/uutiset/eduskunta_hyvaksyi_uuden_avioliittolain_edellyttamat_muutokset__rekisteroidysta_parisuhteesta_avioliittoon_ilmoituksella/8679634

Äänestystuloksesta 106-42 voi päätellä, että gender-ideologia voi ja elää hyvin kansanedustajien keskuudessa.
Eduskunta tällä päätöksellä liputtaa radikaalin ääriajattelun puolesta väittämällä avioliittoa sukupuolineutraaliksi instituutioksi. Sukupuolen merkitys kiistetään avioliiton ja vanhemmuudenkin kohdalla ja ironista kyllä, jopa sukupuolen kohdalla -siitä kertovat halut uudistaa translakia.

Sukupuolineutraalin avioliittolain kohdalla on kieltäydytty tekemästä lapsivaikutusarviointeja, mikä on paljon puhuvaa. Aikuisten toiveet ohittavat nyt lapsen tarpeet, erityisesti tämä näkyy siinä, että samaa sukupuolta olevat parit saavat oikeuden ulkoiseen adoptioon.Voisi ajatella,ettei orvolta voida viedä enempää kuin omatvanhemmat, mutta nyt häneltä viedään oikeus saada adoption kautta isä ja äiti. Tästä on yhdenvertaisuus kaukana!

Surullisena olen kuunnellut eduskunnassa käytäviä keskusteluja avioliittolain liitännäislaeista: naisen ja miehen välistä avioliittolakia on milloin väitetty virheellisesti ja perusteettomasti perustuslain ja milloin ihmisoikeuksien vastaiseksi. Eduskunnan lakivaliokunnanmietinnössä  14/2014 vp 20.11.2014todetaan kuitenkin mm. näin:

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteet on ulotettu ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun perhe-elämän suojan ja 14 artiklassa tarkoitetun syrjintäkiellon piiriin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei kuitenkaan seuraa jäsenvaltioille velvollisuutta säätää samaa sukupuolta olevien avioliittoa.” 

”Nykyinen oikeustila ei siten edellä esitetyn perusteella ole perustuslain tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.” https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175. Samainen lakivaliokunta hylkäsi Tahdon-kansalaisaloitteen pyrkimykset perusteellisen harkinnan pohjalta.

Avioliittolain muutos on täysin( gender-)ideologinen pyrkimys, joka tulee vielä haastetuksi tänä vuonna liitännäislakien hyväksymisestä riippumatta, uuden kansalaisaloitteen kautta:
"Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa."https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175 Gender-ajattelu ei pääse etenemään esteittä, sen edessä on yhä ajattelevia kansalaisia ja rohkeita kansanendustajia, ja hyvä niin.

Päivi Räsänen on sanonut blogissaan osuvasti avioliittolaista: "Avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on perusteltua, koska tämä suhde poikkeaa kaikista muista ihmissuhteista. Siihen perustuu yhteiskuntamme jatkuvuus ja uusiutuvuus. Sukupuolten toisiaan täydentävä erilaisuus ja yhteys ovat sivilisaatiomme perusta." http://www.paivirasanen.fi/2015/10/avioliittolain-muutosesityksista-puuttuu-lapsivaikutusten-arviointi/

Avioliiton säilyttäminen naisen ja miehen välisenä liittona on täysin perusteltua ja
tämän soisi edelleen eduskunnankin tunnustavan. Jottei totuus unohtuisi.


Päivitys 21.2 Gender-ideologiaa voi kutsua myös sukupuolineutraali-ideologiaksi.

Oikeus vakaumukseen ei pääty 1.3

oillekin tulee yllätyksenä se, ettei oikeus vakaumukseen pääty maaliskuussa 2017. Sanan- ja uskonnonvapaudella ei ole viimeistä käyttöpäivää. Lapsen oikeudella tuntea omat biologiset juurensa ja tulla äitinsä ja isänsä rakastamaksi ei sekään tunne parasta ennen päivämäärää. Naisen ja miehen välinen avioliittolaki ei ole ihmisoikeuksien tai perustuslain vastainen. Se, joka tällaista esittää, puhuu omiaan.

Sukupuolineutraali avioliittolaki on laki, jota voidaan perustellusti kutsua pakkolaiksi. Niin paljon pakotusta ja painostusta siihen liittyy: Kaikkien, aivan kaikkien tulisi hyväksyä sukupuolineutraali avioliittokäsitys ja osoittaa se sanoin ja teoin. Jos et usko avioliiton uudelleen määrittelyyn, niin ainakin sinun tulisi vaieta ja lakata käyttämästä oikeuttasi kriittiseen ajatteluun.Sukupuolineutraali avioliittokäsitys kun ei kestä kritiittistä tarkastelua; illuusio avioliiton ja vanhemmuuden sukupuolineutraaliudesta on nimittäin silloin vaarassa murtua.

"Ideologian vaikutuksesta koko yhteiskunta pyritään rakentamaan uudelleen niin, ettei kysymystä erilaisista sukupuolikäsityksistä ja erilaisten avioliittokäsitysten suhteellisesta totuudesta tai arvosta voi edes herättää ilman, että sen katsotaan ilmentävän vihapuhetta ja perustuvan homofobiaan.Tällaisesta ideologisesta näkökulmasta voidaan pitää syrjivänä vihapuheena esimerkiksi väitettä, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja että miehen ja naisen välinen avioliitto on joissakin suhteissa parempi tai arvokkaampi kuin sen vaihtoehdot."(T.Puolimatka,Lapsen ihmisoikeus : oikeus isään ja äitiin. S.127) Soraäänet on siis vaiennettava ja viestintuoja ammuttava, sillä mentaliteetilla että,jos hän nousee, laukaise uudestaan.

Yksityisesti lenkkipolulla on ehkä suotavaa ajatella avioliiton olevan naisen ja miehen välinen liitto, tai ei edes suotavaa, mutta kun sitä ei voi estääkään. Tällaiseen suuntaan kiihkeimmät spn-avioliittolain kannattajat tahtoisivat tilanteen Suomessa kehittyvän..

Maggie Gallagher kuvaa osuvasti sitä, mikä avioliitto on: "Avioliitto on muut seksuaalisuhteet pois sulkeva,pysyvä aviomiehen ja vaimon välinen yhteys ja liitto (union), jossa puolisot lupaavat huolehtia toisistaan ja niistä lapsista, jotka syntyvät heidän suhteestaan." (Yhteiskuntakoe lapsilla? Tapio Puolimatka, s.144 ) Naisen ja miehen välinen avioliittoinstituutio on yhteiskunnan vakaudeksi ja lasten parhaaksi.

Yhteiskunta ei voi kehittyä myönteisesti, jos tästä hyveestä tehdään pahe.

Kas kummaa, sukupuolia on kaksi (osa 2)

Perussuomalaisten Nuorten #tyttö_poika –sukupuolikampanja on herättänyt paljon kohua –turhaan.Kampanjan aihe on toki poliittisesti erittäin kuuma, kuuminta hottia suorastaan. Perussuomalaisten nuorisojärjestön teilaaminen sosiaalisessa mediassa kielii niin huonosta keskustelukulttuurista kuin (tahallisesta) väärinymmärryksestäkin. Sukupuolen kaksijakoisuudessa ei ole kysymys stereotypioista vaan biologiasta: on naissukupuolisia ja miessukupuolisia henkilöitä. Sukupuolia on siis kaksi. Sukupuoli-termiä on uudelleen määritelty koskemaan myös sukupuolirooleja ja sukupuolen ilmaisua. Se on johtanut vain hämmennykseen ja siitä kaikki tämä kohu osittain nousee.

Lääketiede ja Suomen laki tunnustaa sen yksiselitteisen tosiseikan, että sukupuolia on kaksi. Sukupuoli-identiteetin häiriön ja sukupuolielinten kehityshäiriöt lääketiede yhtä lailla tiedostaa ja tunnustaa.
Nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia asioita. Sukupuolen juridinen vahvistaminenkaan ei tätä muuksi muuta, sillä sukupuolen voi vahvistaa vain naiseksi tai mieheksi.

Ihmisarvo ei perustu henkilön sukupuoli-identiteettiin vaan siihen, että ihminen on olemassa. Ihmisarvo kuuluu kaikille, myös itsensä intersukupuolisiksi tai transsukupuolisiksi määritteleville ihmisille. Tätähän #tyttö_poika-kampanja ei mitenkään kiistä! Kampanjasta nousseessa kohussa on pitkälti kysymys siitä, ettei pidetä poliittisesti korrektina ilmaista vallitsevaa sukupuolikäsitystä: olemme naisia tai miehiä. Se, ettei omaa sukupuolta tarvitse valita johtaa pääsääntöisesti levolliseen olemiseen. Ne, jotka kipuilevat oman sukupuoli-identiteetin kanssa tarvitsevat tukea. Jos kyseenalaistamme sukupuolen kaksijakoisuuden, kyseenalaistamme kaikkien ihmisten sukupuolen. Pelkäänpä, että jos ajatus sukupuolen omavaltaisesta määrittämisestä valtavirtaistuu, tapaamme yhä useampia sukupuoli-identiteetistään epävarmoja ja ahdistuneita ihmisiä.

Demarinuoret toteavat #tyttö_poika-kampanjasta näin:" Perussuomalaisten Nuorten kampanja on avoimesti syrjivä, väheksyy tutkimustietoa ja lietsoo turhaa vastakkainasettelua. Käsitys vain kahdesta sukupuolesta on vanhentunut ja ahdasmielinen. Lisäksi se on äärimmäisen loukkaava", Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen lataa." Millä oikeudella tämä järjestö kieltää ihmisiltä oikeuden ilmaista sukupuoltaan haluamallaan tavalla? Ei ole keneltäkään itsensä tytöksi tai pojaksi tuntevalta pois, että on myös erilaisia ihmisiä." Demarinuoret kannattaa kolmannen juridisen sukupuolen käyttöönottoa.” http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka-ja-talous/lukiolaisten-liiton-puheenjohtaja-ps-nuorten-kampanja-aiheuttaa-paljon-mielipahaa-1.139405

On huolestuttavaa, että osa nuoresta sukupolvesta on omaksunut kritiikittömästi (gender)ideologisen sukupuolikäsityksen ja retoriikan, jossa vallitseva ja aidosti tieteeseen pohjautuva sukupuolikäsitys leimataan syrjiväksi, ahdasmieliseksi ja vanhentuneeksi. Ei ole mitään loukkaavaa siinä, että sanotaan: toiset ovat tyttöjä ja toiset ovat poikia. Koska se on totta.No mitä isot edellä, sitä pienet perässä.

Kehitysbiologian professori Hannu Sariola Helsingin yliopistosta tyrmää #tyttö_poika-kampanjan, kertoo punavihreiden ikioma julkaisu Helsingin Sanomat: ”Hannu Sariolan mielestä perussuomalaisten näkemys on ”propagandaa” ja ”ultrakonservatiivinen näkemys”. http://www.hs.fi/elama/a1456374176599 Tämä kaikki lausutaan tieteen nimissä, vaikka se on täysin poliittinen julistus. Vaikka olisit ultraliberaali, voit todeta, että sukupuolia on kaksi. Biologia kun ei ole riippuvainen poliittisista intresseistä.

Nytmonilla foorumeilla pelotellaan, ettei saisi ilmaista tällaista asiaa: aivan kuin olisi vaarallista tai kiusaamista todeta sukupuolia olevan kaksi.  En hyväksy tällaista vaientamiseen tähtävää retoriikkaa.

Kiitos Perussuomalaiset Nuoret herättävästä ja positiivisesta kampanjasta: Nuorissa on tulevaisuus! http://www.ps-nuoret.fi/uutiset/tiedote-perussuomalaiset-nuoret-aloittaa-tanaan-tytto_poika-sukupuolikampanjan

Oikeus kritiikkiin on kaksisuuntainen tie

Miten on mahdollista, että Aito avioliitto ry:tä voi mustamaalata vaikka kolmesti päivässä, mutta yksikin Seta ry:tä kriittisesti ruotiva blogiteksti poistetaan? (Arto Jääskeläinen, 2.3.2016) Odotan tämän tiimoilta korjausliikettä. (Uusi Suomen blogialusta, Puheenvuoro)

Tälle vuodelle Setalle on myönnetty 792.000 euroa RAY:ltä. Seta ry saa siis valtavan rahallisen tuentoimintaansa vuosittain ja jo siitä syystä kansalaisilla on oikeus pohtia millaiseen toimintaan raha menee.

Asiallisen tiedon tuojana esiintyvä Seta ry perustelee vuoden 2015 Kunniarotta-palkintoa näin:
"Kunniarotta-antipalkinnon sai Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka. Kunniarotta-antipalkinnolla Seta nuhtelee julkisesti tahoa, joka on esittänyt syrjiviä mielipiteitä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä tai harjoittanut syrjintää."
http://seta.fi/asiallisen-tiedon-omena-finlaysonille/

Tapio Puolimatka esitti Seta ry:n näkökulmasta varmasti hankalia ja vääriä mielipiteitä, kun kirjoitti lapsen oikeudesta isään ja äitiin ja kannatti näkyvästi avioliittolain säilyttämistä miehen ja naisen välisenä liittona.
Niin nihkeitä kuin nämä tosiasiat Setalle ovatkin, eivät ne oikeuta virheellisiin syytöksiin syrjinnästä.

"Avustusten jakoa ohjaavat avustuslaki, RAY:n laatimat avustuslinjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus."http://www2.ray.fi/fi/ray/tietoa-meist%C3%A4
Antipalkinnot eivät ole asianmukaista toimintaa yhdistykseltä! Olisieri asia, jos perusteena palkinnolle olisi "koska en tykkää".

Uusi Suomen Puheenvuorossa voi myös viikko toiselta lukea, kuinka Koivula sitä ja sitä ja Aito avioliitto ry sitä ja sitä.  Ah, kun olisikin kriitikkiä -mutta kun on lähinnä kaikenlaista kitinää. Ja ah, jos olisikin vain kitinää, mutta kun on peruusteettomia jaraskaita syytöksiä syrjinnästä, vihamielisyydestä ja ties mistä fobiasta.

Tässä vain muutamia mainitakseni:
19.2.2016
http://mpmaenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212225-aito-avioliitto-yhdistykseen-ei-pida-suhtautua-naiivisti
24.2.2016
http://mpmaenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212461-syrjinta-jatkuu-sanoin-ja-teoin-arjessa-ja-tyoelamassa
25.2.2016
http://mpmaenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212536-suomi-ei-ole-mikaan-teokratia
27.2.2016
http://vmlouek.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212644-sekoilkoot-keskenansa

En lähde tällaiseen suohonlaulantaan mukaan. Lukijakunnan voi kuitenkin olla hyvä havahtua siihen, mistä tässä kaikessa on kysymys.Nyt todella näyttää siltä, että jos pidät avioliittoa naisen ja miehen välisenä liittona, niin sinua ei yksinkertaisesti kunnioiteta.

Toistan sen, mitä olen ennenkin sanonut: Avioliittoinstituutio ei ole suunnattu ketään vastaan, se ei perustu vihaan tai pelkoon. Se perustuu siihen, että nainen ja mies täydentävät toisiaan ja tästä täydentävyydestä yksin voi syntyä uutta elämää. Tämä uusi elämä(lapsi) tarvitsee yhteiskunnan suojelua ja puolisot (aviovaimo&aviomies) tukea yhteiselle elämälleen ja vanhemmuudelle.

Uskon siihen, että rakkaus on lempeä ja kärsivällinen: siihen ei kuulu lyttääminen, syyttäminen tai vaientaminen.

Kysellään tyhmiä ja leikitään viisaita

Yle esitti perjantaina 11.3 sukupuolta (tai oikeastaan sukupuoli-identiteettiä) käsittelevän ohjelman otsikolla: mikä nainen, mikä mies? Ohjelman alaotsikkona olisi voinut olla "sukupuoli, onko se jotain syötävää? Miksi Suomessa on niin suuri vimma sotkea kaksi selkeää käsitettä keskenään: sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti? Sen jälkeen kun käsitteet on hämärretty, jääkin vain kysymysmerkit. Mikä nainen? Mikä mies? Kysellään tyhmiä ja leikitään viisaita. Se sivistystä on.

Sukupuolia on kaksi: naissukupuoli ja miessukupuoli. Sukupuoli on ihmisen kehosta todennettavissa oleva biologinen ominaisuus. Sukupuoli-identiteettiin sen sijaan kuuluu kokemus itsestä miehenä tai naisena sekä sukupuolen ilmaisu. Saako tämän sanomisesta kohta linnaa, putkaa ja vankilaa? Miksi tätä kysyn: Eräs ohjelman vieraista väitti, että Perussuomalaisten nuorten #tyttö_poika-kampanja olisi haastanut uudistettua tasa-arvolakia. Tasa-arvolain uudistusta radikaaleimmat yrittävät tulkita siten, että puhe sukupuolen kaksijakoisuudesta tarkoittaisi syrjintää tai olisi vihapuhetta (!).

Jos puhutaan sukupuolesta, niin silloin pitäisi puhua sukupuolesta. Jos keskustellaan sukupuoli-identiteetistä, niin keskustellaan silloin sukupuoli-identiteetistä. Keitä palvelevat tällaiset ohjelmat, joissa sotketaan puurot ja vellit? En lakkaa ihmettelemästä tätä omituista sukupuolen moninaisuus-rummutusta. Marginaalit ilmiöt pyritään valtavirtaistamaan ja niille annettu huomio on täysin ylimitoitettuja. Mies voi pukea ylleen minihameen, korkokengät ja tekorinnat, mutta älä väitä sitä ihmisoikeus-asiaksi.

Ohjelmassa vieraana ollut Olympiavoittaja Juha Mieto pystyy siihen mihin monet professorit eivät tänä päivänä pysty. Hän sanoi kiertelemättä miten asiat ovat: sukupuoleen synnytään. Voit olla hänen väitteestään vapaasti eri mieltä, mutta silloin olet väärässä. Valinta on sinun.

Saakohan tätäkään sanoa?

Aatem, Eeva ja muunsukupuolinen

Juho Antikainen kirjoitti 17.3 kirkon sukupuolikäsityksestä otsikolla: Kirkon näkemys sukupuolisuudesta on varsin moderni. Tätä väittämää hän perustelee Sakastin artikkelilla. Kyseisessä artikkelissa puhutaansukupuolisensitiivisyydestä ja muunsukupuolisuudesta.
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content3C0C61

Asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen. Trendit nimittäin näkyvät kirkossakin. Siksi onkin hyvä, että opillisissa asioissa vain kirkolliskokouksen määräenemmistö voi päättää opin muuttamisesta. Kirkolliskokous ei ole päättänyt, että Jumala loikin Aatamin, Eevan ja jonkun muunsukupuolisen.

Antikainen kirjoitti "näitä tekstejä lukiessa tulee hetkittäin hieman epätietoinen olo siitä, ollaanko sitä nyt kirkon vain Setan verkkosivuilla ..." Eipä ihmekkään, sillä artikkelin sanaston yhtenä lähteenä on SETA. Sanaston lähteet: vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta
seta.fi/hlbtiq
transtukipiste.fi/hlbtiq-sanasto

Sanaston esilläpito ei silti riitä todisteeksi kirkon sukupuolikäsityksen radikaalista muutoksesta vaan siitä, että joillakin tahoilla on halu se radikaalisti muuttaa. Sanaston käyttämisen yhteyteen tarvittaisiin kriittistä pohdintaa sekä katsausta siihen, mitä sukupuolesta opetetaan Raamatussa jabiologiassa ja mitä sukupuolella tarkoitetaan. Suomalaisessa lainsäädännössäkin tunnustetaan vain kaksi sukupuolta.

Sukupuolikäsityksen totuudenmukaisuutta ei myöskään voida arvioida sillä perusteella,vaikuttaako näkemys modernilta vai vanhanaikaiselta. Monet modernit asiat ovat aivan pöljiä kuten munakello- sovellus älypuhelimessa, joka pyytää käyttäjältään lupaa käyttää puhelimessasi olevia valokuvia..

Antikaisen tavoin pidän todella tärkeänä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti.  Ihmisten yhdenvertainen kohtelu ja kunnioitus eivät kuitenkaan vaadi gender-ideologian mukaista käsitystä sukupuolesta korvien välisenä asiana tai sosiaalisena konstruktiona. Gender-ideologia sotii kristillistä ihmiskäsitystä vastaan esittämällä sukupuolen lahjan sijasta kahleena. Tästä kirjoitin jo aiemmin.
http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/210180-onko-suola-kaynyt-mauttomaksi

Eduskunnan vaakakupissa aikuisten toiveet ja lapsen oikeudet

Liittyvätkö avioliitto, perheen perustaminen ja lapsen oikeudet yhteen? Mitä
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 16 asiasta sanoo?
 

1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.

2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.

3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

Jotkut innokkaat sukupuolineutraalin (avio)liiton kannattajat väittävät, ettei avioliitolla ja lasten oikeuksilla tai perheellä ole mitään tekemistä keskenään, he joko eivät eivät ole tietoisia kyseisestä artiklasta tai ymmärrä sen sisältöä.

Ja jos avioliitolla ei todella olisi mitään tekemistä perheen kanssa, niin miksi sukupuolineutraaliin avioliittolakiin vetoamalla vaaditaan naispareille hedelmöityshoitoja tai ulkoista adoptiota samaa sukupuolta oleville pareille? Näyttää siltä, että perheet ja lapset otetaan avioliitto-keskusteluun mukaan vain jos se näyttäisi laajentavan omia oikeuksia. Mutta jos joku esittää, että aikuisten" oikeuksien "laajentaminen todellisuudessa kaventaa lasten luontaisia oikeuksia, niin yhtäkkiä lapsen oikeudet ovat vain keppihevosia koko keskustelussa! Kopoti kopoti.

Perhe on oikeutettu yhteiskunnan suojeluun ja näin päättäjillä on oikeus ja velvollisuus säätää lakeja tästä lähtökohdasta. Avioliitto alkuperäisessä muodossaan on yhteiskunnan vakaudeksi ja lasten parhaaksi. Samaa sukupuolta olevien liitoissa lapsi on lähtökohtaisesti erotettu joko isästään tai äidistään, kun taas eri sukupuolta olevien liitoissa lapsi syntyy lähtökohtaisesti äitinsä ja isänsä hoidettaviksi ja osaksi kumpaisenkin sukua.
Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustuva ydinosa ja siten on vahingollista viestiä lainsäädännön kautta, että lasten biologinen side vanhempiinsa ei ole niin kovin tärkeää.

Pian on eduskunnalla uusi mahdollisuus harkita: kummat painavat vaakakupissa enemmän, lasten oikeudet vai aikuisten toiveet –sillä kansalaisaloite avioliittolain säilyttämisestä naisen ja miehen välisenä on saapumassa eduskuntaan.

Ylösnousseen todistajat murhan ja pilkan kohteena

Kristityt ovat vainotuin ihmisryhmä koko maailmassa. 65 maassa vainotaan kristittyjä, 350 miljoonaa elää vainottuna ja (vähintään) 7000 kuoli uskonsa tähden vuonna 2015. http://opendoors.fi/ Länsimaissa tästä ilmiöstä likimain vaietaan, samanaikaisesti mediassa kyllä pilkataan avoimesti kristittyjä.

Olen huomannut, kuinka Suomessakin asenne kristittyjä kohtaan on kiristynyt viime aikoina. Puheet siitä, että kristityt uskoisivat mielikuvitusolentoon tai satukirjaan osoittavat sivistyksen puutetta sekä kunnioituksen puutetta kristittyjä kohtaan. Tällaisia kommentteja saa alvariinsa lukea blogien kommenttiosastoista. Aidosti moniarvoisessa yhteiskunnassa eri lailla ajattelevat ja uskovat ihmiset kunnioittavat toisiaan. Ei pidä tahallisesti pilkata toisen pyhintä.

Yhä useammin kuulee myös julkisesti esitettävän vaateen, ettei kristityn usko ja vakaumus saisi näkyä politiikassa tai työelämässä. Unohdetaan, etteivät kaikki jaa ateismia tai virheellisesti ajatellaan uskonnottomuuden olevan itsessään neutraalia. Kristityillä on oikeus toimia haluamassaan ammatissaan ja toimia omalta arvopohjaltaan –siinä missä kaikilla muillakin. Halu rajoittaa kristityn vaikutuspiiriä kielii kielteisestä asenteesta kristittyjä kohtaan ja lyö kristittyihin kakkosluokan kansalaisen leiman.

Kirjoittaessani kristityistä tarkoitan nyt henkilöitä, jotka uskovat Jeesuksen olevan ylösnoussut Vapahtaja.Henkilöistä, jotka elävät uskoaan todeksi sitoutumalla Raamatun ilmoitukseen Jumalan tahdosta.
En kirjoita nyt nimi- tai kulttuurikristillisyydestä, mikä usein jätetään rauhaan sen hajuttomuuden ja värittömyyden vuoksi.

Kristittyjen toistuva mustamaalaminen mediassa suvaitsemattomiksi ja typeriksi on valheellista, perusteetonta että vahingollista. Ei tulisi myöskään koskaan puhua äärikristillisyydestä, sillä se rinnastuu ihmisten mielissä ääri-islam- ilmaisuun. Raamattuun sitoutuva ”äärikristitty” ei ryhdy terroristitekoihin, vaan hän kääntää toisen posken kun häntä lyödään! Virheellisen ja värittyneen tiedon toistuva esillä pito ei ole yhdentekevää, koska monien ihmisten ymmärrys kristinuskosta perustuu median antamaan kuvaan. Kristittyjen vainon siemen on kylvetty, kun yleinen ilmapiiri on muuttunut kristittyjä kohtaan yksipuolisen kielteiseksi. http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/johan-candelin-pienet-askelet-voivat-johtaa-vainoon/

Minä uskon, että Jeesus on ylösnoussut Vapahtaja. Tämän saman uskon takia 72 ihmistä murhattiin 27.3 Pakistanissa islamistisen Taliban-järjestön toimesta.

http://yle.fi/uutiset/pakistanissa_raju_pommi-isku_kesken_paasiaisen_vieton_yli_60_kuolleesta_paaosa_naisia_ja_lapsia/8771399

Kristittyjen vainon liekki ei ole sammunut.

EU -kansalaisaloite avioliiton ja perheen puolesta

Suomessa ja Euroopassa käydään parhaillaan kamppailua avioliitosta ja harvat ymmärtävät kuinka suuresta asiasta kamppaillaan: Ei ole kyse taistelusta perinteiden ja uudenaikaisuuden välillä, vaan on kyse perheestä. Samanaikaisesti on tapahtunut ilahduttavaa ja laaja-alaista havahtumista tämän todellisuuden edessä ja siitä yksi esimerkki on tuore EU- kansalaisaloite: Äiti, isä ja lapset

Eurooppalainen kansalaisaloite tähtää siihen, että EU-tasolla avioliiton ja perheen määritelmä on selkeä ja johdonmukainen.

”Kaikesta huolimatta EU teksteissä on jonkin aikaa entistä enemmän ja säännöllisemmin mainittu perhe. Joskus näissä teksteissä mennään niinkin pitkälle, että niissä määritellään perhe – vaikka sellaiset määritelmät olisivat toisistaan poikkeaviakin. Lisäksi Euroopan parlamentti on viime vuosina julkaissut monia perheitä ja perhesuhteita koskevia raportteja. Tämä on luonut lisääntyvästi ongelmia, koska avioliiton ja perheen määritelmä voi suuresti vaihdella yhdestä Euroopan maasta toiseen. Koska viime kädessä ei enää ole täysin selvää mitä käsitteellä tarkoitetaan, eurooppalaisista tekstejä on kohta mahdotonta tulkita ja soveltaa.”  http://www.mumdadandkids.eu/fi/aloitteemme

Ei silti riitä, että määritelmät ovat yksiselitteisiä, vaan niiden tulee pohjautua tosiasioihin:

"Määritelmien tulee myös heijastaa todellisuutta avioliitosta ja perheestä: ”Näiden määritelmien on luonnollisesti välttämätöntä palvella Euroopan yhtenäisyyttä ja niiden tulee siksi jäsenvaltioissa perustua sellaiseen yhteiseen nimittäjään, mikä heijastaa ihmiskunnan universaalia todellisuutta: avioliittoa miehen ja naisen välisenä, sekä isän, äidin ja lapsen välisenä siteenä. ÄITI, ISÄ & LAPSET kutsuu sen vuoksi sinua osallistumaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen (European Citizens’ Initiative, ECI), jonka tarkoituksena on huomoida 28 jäsenvaltion kansalaisten tahto." http://www.mumdadandkids.eu/fi/aloitteemme

Mitä vaaditaan, että Euroopan komissio ottaa kansalaisaloitteen käsittelyynsä?

”Jotta Euroopan Komissio huomioisi kansalaisaloitteen ja ryhtyisi toimiin sen ottamiseksi käsittelyyn, vaaditaan eurooppalaisen kansalaisaloitelain mukaan vähintään miljoona kerättyä kannatusilmoitusta. Tämä kannatusmäärä tulee kerätä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, mikä vastaa noin neljännestä unionin 28. jäsenvaltiosta. Kustakin maasta vaaditaan erikseen määritelty väestömäärään perustuva kannatusmäärä, joka on Suomen osalta vajaa 10,000 kpl. Keräysaikaa on 12 kk ja aloitteen kannatusilmoituksen viimeinen allekirjoituspäivä on 3.4.2017.” http://aitoavioliitto.fi/uutiset/nimienkeruu-euroopan-laajuiseen-kansalaisaloitteeseen-avioliiton-ja-perheen-puolesta-alkoi/

Voit allekirjoittaa Äiti, isä ja lapset- aloitteen täältä: https://signatures.mumdadandkids.eu/
Minä jo allekirjoitin. Herätetään EU- päättäjät toimimaan avioliiton ja perheen puolesta tämän aloitteen kautta.

Typeryyden ja pinnallisuuden aikakausi?

Tullaanko 2010-luku muistamaan typeryyden ja pinnallisuuden aikakautena? Aikakautena, jolloin asioista keskustellaan tympeästi pintatasolla pysyen ja tietämättömyyteen paeten. Kriittiseen ajatteluun kannustetaan koululaitoksissa, mutta järkiperäistä kriittistä ajattelua saa hakemalla hakea keskustelupalstoilta ja joskus jopa päättäviltä tahoilta. Perusteeton, kaiken periaatteellinen kyseenalaistaminen ei ole kritiikkiä, vaan se on silkkaa typeryyttä. Veroparatiisien ylläpitämiseen osallistuvat voivat kai kohta puolustautua yksinkertaisesti kysymällä: mikä verotus?

Eräs Ylen toimittaja väitti taannoin, että mm. opetuskäyttöön tarkoitetut nuket sikiöistä luonnollisessa koossa ovat abortin vastustajien propagandaa. Oikeaa, tosiasioihin perustavaa tietoa sikiön kehityksestä kutsutaan propagandaksi. Elämme niin 2010-luvulla..

Opetushallitukselta ei saa vastausta siihen, kuinka monta sukupuolta ihmisellä on ja mihin perustuen niitä olisi enemmän kuin kaksi. Pian oppilaatkin ovat ihan pihalla elämän realiteeteista ja terve sukupuoli-identiteetin kehitys vaarantuu.http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushallitus-ei-tieda-montako-sukupuolta-ihmisella-on/

Pinnallisen keskustelun tunnistaa helposti siitä, että heitetään yksittäisiä poliittisia voimasanoja: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeus.. Ilman, että perustellaan millä lailla tasa-arvo toteutuu siinä tai tässä asiassa. Yksi pinnallisen keskustelun tuntomerkki on minäkeskeinen lähestymistapa:”mitä se on sinulta pois? "

Kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon tulisi perustua tietoon ja siihen täytyy liittyä myös syvällistä keskustelua. Avioliittolain muutos tahdon- aloitteen pohjalta on malliesimerkki siitä, miten näin ei aina toimita: tahdon2013-aloitteen vaateet eivät perustuneet tietoon ja keskustelu sen ympärillä oli pinnallista, joskin aika agressiivista ”all you need is love (+ shut up) ”- tyyppistä sananvaihtoa.

Olen silti toiveikas, sillä 2010-luku voidaan muistaa myös siitä, että vasta-aloite kumosi avioliittolain muutoksen ja avioliittoinstituution maine putsattiin pelottomien kansanedustajien myötävaikutuksella. Tämä vuosi on merkittävä vuosi, sillä Suomelle on nyt annettu lisäaikaa katsoa, mille maaperälle askeleet otetaan: eduskunta tulee tänä vuonna äänestämään uudelleen avioliittolain muutoksesta.

Ps.
Tänä vuonna voi tukensa EU-tasolla osoittaa naisen ja miehen väliselle, aidolle avioliitolle allekirjoittamalla kansalaisaloite täällä: https://signatures.mumdadandkids.eu/

Sananvapaus -vain sananhelinää?

Sananvapaus on hienoa asia, mutta vain jos se toteutuu. Sananvapautta ei tarvitse pelätä niiden, joiden näkemykset kestävät päivänvaloa ja kriittistä tarkastelua.

"Sananvapaudessa on kyse paitsi oikeudesta julkaista tietoja, myös yksilöiden oikeudesta saada tietää." http://www.sanomalehdet.fi/sanomalehtitieto/journalismi/sananvapaus Valtamedia toteuttaa tätä periaatetta varsin valikoidusti ja omien intressiensä (tai rahoittajiensa intressien) pohjalta.Esimerkiksi EU:n laajuisesta avioliittoa koskettavasta kansalaisaloitteesta ei ole tiedotettu ja näin ollen yksilöiden oikeus saada tietoa ei ole toteutunut. EU-aloitteesta voi lukea lisää tästä linkistä: http://www.mumdadandkids.eu/fi

Sananvapaus ei myöskään toteudu, jos asiallisia kirjoituksia poistetaan julkisuudesta sen tähden, että joillakin tahoilla on suuria vaikeuksia kestää avointa ja kriittistä keskustelua. Sananvapaus on sananhelinää, jos vastakkaisia näkemyksiä ei saa pitää esillä.


Aidon sananvapauden puolesta sananvapauden päivänä 3.5

Jokaisen elämä on arvokas (kyllä elämälle)

HS uutisoi 11.5 siitä, miten parikymppiselle naiselle myönnettiin Hollannissa lupa eutanasiaan ja sen seurauksena hänelle annettiin kuolettavaa myrkkyä. ”Raportin mukaan nainen oli joutunut hyväksikäytetyksi 5-15-vuotiaana ja hän kärsi parantumattomasta traumanjälkeisestä stressihäiriöstä, anoreksiasta, kroonisesta masennuksesta ja harhoista. ” http://www.hs.fi/ulkomaat/a1462939853455?ref=hs-etusivu-luetuimmat-#3

On täysin käsittämätöntä, että näin vakavasti sairaalle ja kovia kokeneelle naiselle myönnettiin lupa eutanasiaan uskoen, että hän kykenee tuossa tilassa päättämään omasta elämästään ja kuolemastaan:" Naisen kuitenkin arvioitiin pystyneen itse päättämään elämänsä lopettamisesta.”http://www.hs.fi/ulkomaat/a1462939853455?ref=hs-etusivu-luetuimmat-#3

Olen pöyristynyt siitä, että lääkärit antoivat periksi toivottomuudelle: ”Häntä tutkineiden lääkärien mukaan ongelmiin ei ollut yrityksistä huolimatta löytynyt parannuskeinoa.”On täysin ymmärrettävää, että nuori nainen ei nähnyt toivoa kärsimystensä keskellä. Yhteiskunnan sen sijaan tulee kannatella toivottomia, ei sanoa:"totta, parempi olisi että päätät elämäsi."

Eutanasiassa on kyse avustetusta itsemurhasta: se ei ole armoa eikä apua. Auttava käsi ei ojenna kuolettavaa piikkiä. 20- vuotiaan rajuista kokemuksista oli varsin vähän aikaa ja lisäaikaa kuntoutukselle ei enää annettu terveydenhoitohenkilökunnan yhtyessä naisen toivottomuuteen.

Ihmiskunta, joka ottaa omiin käsiinsä elämän ja kuoleman ei kulje kohti vapautta vaan kohti lisääntyvää kärsimystä ja tuhoa. Ei eutanasialle.

Kyllä elämälle.

Sillä jokaisen elämä on arvokas.

Nukutaanko Suomessa päiväsaikaan?

Ei, blogitekstini ei kerro yövuoroja tekevistä arjen sankareista. Sen sijaan siinä pohditaan Suomessa vallalla olevia arvoja ja asenteita. Suomessa taidetaan nukkua, myös päivällä. Miten muuten olisi mahdollista, että opettajia kehotetaan opetushallituksen uudessa tasa-arvo-oppaassa opettamaan vastoin biologiaa ja Suomen lakia, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi?

On merkillistä, että radikaali ja pienen vähemmistön edustama fiktiivinen väite sukupuolien runsaasta kirjosta ajetaan nyt valtaväestön heikoimmassa asemassa oleville eli lapsille. Ihmisen oma kokemus sukupuolestaan ei tarkoita sitä, että voisimme hylätä sen biologisen todellisuuden, jossa elämme. Haluammeko todella ottaa lapset koekaniineiksi ja uskotella heille, että tyttö voi olla poika tai poika voi olla tyttö tai sukupuoleton olento sittenkin? Ja monet niistä, jotka esiintyvät avaramielisinä sukupuolisen moninaisuuden lähettiläinä eivät lopulta suvaitse itse sukupuolisuutta: sukupuolten luontainen erilaisuus, äitiyden ja isyyden merkitys ja oikeus olla kyseenalaistamatta omaa sukupuoltaan kiistetään. Nyt jopa kansanedustajan suulla esitetään, että koulussa ei pitäisi enää kutsua lapsia tytöiksi ja pojiksi. Oppilaita voi toki kutsua ipanoiksi taikka hellanduudeleiksi, mutta he eivät silti lakkaa olemasta tyttöjä ja poikia.

Suomessa taidetaan tosiaan nukkua päiväsaikaan, sillä näin noin kuukausi sitten Kiasman kaupassa homopornokirjan, sijoitettuna värikkäiden ja lapsille suunnattujen tuotteiden joukkoon. Kirjan kuvat ovat pornografiaa, joten en laita niitä tämän blogin yhteyteen. Samaisessa Kiasman kaupassa omin silmin näin, miten 7—8-vuotiaat pojat osoittelivat toisilleen matalalla tasolla olevaa Tom of Finland-vihkoa. Pitäisi olla sanomattakin selvää, että lapsia ei altisteta minkään sortin pornografialle tai erotiikalle!

K-ketju eikunnioita asiakkaitaan tuomalla kyseisen tuotemerkin tuotteet kauppoihinsa. Suvaitsevaisuuden varjolla tuodaan todellisuudessapornografiaa maitokauppaan ja jopa lapsille (kuten Kiasmassa). Touko Laaksosen "Tomin" todelliset kasvot ovat vieraat suurimmalle osalle suomalaisista.. ja harvapa niihin kasvoihin haluaisikaan katsoa.  "Laaksonen kuvaa miesten välistä rajua seksiä, joka on aitoa pornografiikkaa, ei pehmeiden ihojen kosketusta, vaan kivikovina kaareutuvien penisten sapelitanssia. Ja sukuelimet ovat – aina – kokoluokkaa ranskanleipä.Pakonomaisesti toistuvia ovat vissit tilanteet, kuten toteutunut tai todennäköinen raiskaus, joukkopano, rankaisu seksuaalisin keinoin ja tirkistely. Avainsana on alistaminen." http://www.hs.fi/kulttuuri/a1437446957134

Lapsista ja nuorista kannan suurta huolta, sillä he kasvavat ilmapiirissä, jossa kauneudelle, puhtaudelle ja viattomuudelle naureskellaan siellä ja täällä —mutta skoolataan hedonismille. Ajan henki kuiskii: kaikki käy. Mutta ei käy sittenkään, ei kaikki ole ihmiselle hyväksi.

Päättäjät ja vaikuttajat, laitelkaa valoja päälle. Herätelkää nukkuvia. Pitäkää huolta, ettei lapsilla kokeilla radikaaleja sukupuolikäsityksiä tai altisteta heitä Tom of Finland- huuruissa pornografialle. Te aikuiset ja kasvattajat, antakaa lapselle oikeus kauneuteen, puhtauteen ja viattomuuteen. Te, kaikki: etsikää muiden parasta, ei omaa etuanne. Näin voidaan rakentaa parempaa huomista.

Aito avioliitto -kansalaisaloite jätettiin eduskuntaan

Keskiviikkona 22.6.2016 eduskuntaan jätettiin kansalaisaloite, joka tähtää avioliittolain muutoksen kumoamiseen. Tänään on siten demokratian ja avioliiton teemapäivä. Kansalaisaloitejärjestelmän tavoitteena on lisätä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja vasta-aloitteet kuuluvat yhtä lailla tämän tärkeän tavoitteen piiriin. Iso joukko suomalaisia eivät hyväksy aidon avioliiton leimaamista syrjinnäksi ja avioliittolain muutoksesta seuraavaa yhteiskuntakoetta, jonka riskit jäävät lasten kannettaviksi.

Ihmettelen sitä, että jotkut suvaitsevaiset eivät suvaitse avioliittoa "as it is": miehen ja naisen välisenä liittona. Tahdon -aloite saatettiin läpi ilmapiirissä, jossa ns. perinteinen avioliittokäsitys demonisoitiin ihmisoikeuksien vastaiseksi, takapajuisten ihmisten haihatteluksi. On hieno huomata, että useat ihmiset ovat rohkaistuneet tässä poliittisessa ilmapiirissä näyttämään värinsä: Ei ole mitään pahaa siinä, että pitää avioliittoa naisen ja miehen välisenä liittona! Euroopan ihmisoikeusistuinkin on todennut kristallinkirkkaasti, ettei avioliiton rajaaminen naisen ja miehen väliseksi ole ihmisoikeusrikkomus. Lue lisää asiasta täältä: http://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-avioliiton-sailyttaminen-miehen-ja-naisen-liittona-ei-ole-syrjintaa/

Avioliittolainsäädännön ei tule vieroksua sukupuolisuutta, vaan tunnustaa sen merkitys niin avioliitossa kuin perheessäkin, sillä kahta eri sukupuolta tarvitaan uuden elämän synnyttämiseksi, vaalimiseksi ja hoitamiseksi. Kaikkien lasten etu on se, että suomalainen yhteiskunta tunnustaa lasten oikeuden niin äitiin kuin isään –sillä heillä kaikilla sellaiset on ja isättömyys/äidittömyys vähentää lasten hyvinvointia monilla osa-alueilla. Niin arvokas, kaunis ja herkkä on lapsen ja vanhemman side ja tästä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuskin meitä muistuttaa!

Iloitsen tästä päivästä, jolloin Aito avioliitto -kansalaisaloitteeksikin tituulerattu aloite on jätetty eduskuntaan. Yli 106 000 allekirjoittajaa haluaa eduskunnan tarkastelevan avioliittolakipäätöstä uudelleen ja huomioimaan lasten edun. Demokratian hengessä tämäkin aloite tulee käsitellä asiallisesti ja tasapuolisesti muihin aloitteisiin nähden. Annetaan avioliitolle oikeus olla olemassa, sellaisena kuin se aidosti on: yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona.

Jep, vain Seta-sertifioitu puhe sallittu

Suomessa sukupuolesta ja seksuaalisuudesta saa näemmä puhua, mutta vain jos puhe on seta-sertifioitua. Muiden äänien kuuluminen jostain syystä ei sovi tähän moniääniseen yhteiskuntaan.. Aasinhattua sovitellaan päähän jo siitä, jos et laula samassa kuorossa: sukupuolia on seitsemän miljardia. https://vaestoliitonblogi.com/2016/02/26/sukupuolia-on-seitseman-miljardia/

Valtamedian tapa uutisoida gender-kriittisiä näkemyksiä on vähintäänkin, noh mielenkiintoinen.Ekologian ja evoluutiobiologian professori Johanna Mappes otettiin kommentoimaan Päivi ja Niilo Räsäsen tuoretta kirjaa ”Mistä on kysymys? Avioliitto” ja hän esittää, että tieteen pohjalta emme voi sanoa sukupuolia olevan kaksi. On tiede aika heikolla pohjalla, jos kolmevuotias Onni Petteri osaa kesämökin saunassa luennoida professoreita paremmin sukupuolisuudesta: Äiti on tyttö ja isi on poika.

Olivatko kaikki vallitsevaa sukupuolikäsitystä edustavat, tieteentekijöiden enemmistön edustajat kesälaitumilla? He, jotka olisivat iskeneet nyrkin pöytään ja kajauttaneet ilmoille sumeilematta: ”Sukupuolia on tosiaan kaksi. Raamattu on tässä kohtaa ihan samoilla linjoilla kuin anotomian kirja, lainsäädäntömme ja käytännön toiminta synnytysosastoilla. Jäikö vielä jotain kysyttävää arvon toimittajalle?”
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/paivi-rasanen-avioliitto-kirjassaan-on-julmaa-jos-homoutta-ei-sanota-synniksi-tutkija-hamillaan-nakemyksista/5971354(”Aavistuksen” sensaationhakuinen otsikko MTV:ltä. Kristillinen seksuaalietiikka on Suomessa selvästi tabu ja tunnustukselliset kristityt painetaan mutaan alvariinsa..)

Kansanedustaja Antero Laukkasen perusteltu kantelu oikeuskanslerille ”Tasa-arvotyö on taitolaji”- oppaasta sai Ylen uutisoinnissa ihan uudet, räikeät sävyt. Asia jäi taka-alalle, kun toimittaja ilmeisesti näpytteli omat ennakkoluulonsa ruudulle.
http://yle.fi/uutiset/opetushallituksen_opas_johti_kanteluun__transihmisista_kertominen_nahdaan_tasa-arvorikkomuksena/9001992

Täältä sen sijaan voit lukea, mitä toimittaja luuli Laukkasen tarkoittaneen ja mitä tästä toimittajan tulkinnasta on mieltä vihreiden Timo Kilpiäinen http://taukovihko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219599-miksi-kansanedustajaa-kiinnostaa-koululaisten-seksuaalisuus.

Oppaan perusongelma on se, että se ei noudata tasa-arvolakia vaan häivyttää nais- ja miessukupuolen sekavaan käsiteviidakkoon. Tästä syystä se varmaan kansanedustajaakin kiinnostaa.

Suosittelen lukemaantäältä, mitä kantelukoskee: http://www.kd.fi/2016/07/04/laukkanen-teki-kantelun-opetushallituksen-tasa-arvo-oppaasta/ Jutun lopussa linkki Laukkasen tekemään kanteluun, joka on kokonaisuudessaan erinomainen kannanotto.
 

Ps.Muistan etäisesti ajan, jolloin oli vielä sallittua olla asioista eri mieltä kunnioittavassa hengessä ja uutisoinnissa pyrittiin objektiivisuuteen. Näinkö unta?

Sateekaariaktivisti valvoo täällä

Aito avioliitto- yhdistyksellä ei ole kantaa turkistarhaukseen, maahanmuuttoon, islamiin, pillifarkkuihin, virsikirjan uudistukseen eikä moneen muuhunkaan asiaan. Nimensä mukaisesti yhdistys keskittyy avioliittoon, lasten oikeuksiin, perherakenteen merkitykseen ja sanan-ja uskonnonvapauden toteutumiseen. Nykyistä avioliittolakia kannattavilla ihmisillä sen sijaan on monenlaisia näkemyksiä eri asioista ja ymmärtääkseni demokratian hengen mukaisesti se on ihan sallittava asia. Yhdistyksen kannanotoiksi ei pidä lukea tai laskea kannanottoja, jotka eivät ole sen kannanottoja. Aika yksinkertaista.

Miksi avioliittolain säilyttämistä puoltavaa yhdistystä pyritään liittämään (epärehellisin keinoin) näin suurella innokkuudella kielteisiin mielleyhtymiin?

Mitä niin pahaa on siinä, että avioliittoa pitää naisen ja miehen välisenä liittona ja lasten parhaana kasvualustanatai sitä, että lapsen oikeus kasvaa oman isänsä ja äitinsä hoidossa toteutuisi? Mitä niin katalaa on siinä, että uskonnonvapaus ja sananvapaus olisi olemassa myös puhuttaessa avioliitto-käsityksestä tai sukupuolesta?

Ei niissä olekaan mitään pahaa tai väärää, mutta joillekinon kivuliasta nähdä ja kuullaasiallista kriittistä kantaa suhteessa sukupuolineutraaliin avioliittolakiin: lokaa ja leimakirveitä heitellään, lähetellään foliohattuja
ja aidon avioliiton puolesta toimivien työnantajia painostetaan ja aitoavioliittoaktiiveja mustamaalataan esimiehilleen.

Avioliittolain muutoksen kumoamista ajava kansalaisaloite menestyessään turvaa lapsen lähtökohtaisen oikeuden vanhempiinsa ja uskonnon- ja sananvapautta. Sen menestystä toivon ja rukoilen.

Avioliitto- ja sukupuolikantani takia olen itse parhaillaan aktiivisen ja kiivaan painostuksen kohteena.
Se alkoi jo vuosi sitten kesällä ja sen tavoitteena on mustamaalata minut, jotta menettäisin työni Uusi Suomen blogi- kirjoitusteni ja yhdistystoimintani takia.
Lähes kaikki, mitä olen kirjoittanut sukupuolineutraalin avioliittolain kielteisistä seurauksistaon pienessä mittakaavassa jo toteutunut. Jo ennen kuin laki on edes voimassa!


"Sateenkaariaktivisti valvoo täällä"- tuuli puhaltaa hyytävän kylmästi kirkon nuorisotyöntekijän toimistoon.

Kesälläkin.
 

Ihmisoikeuksia vai ideologisia haaveunia?

Kansanedustaja Jaana Pelkonen kirjoittaa 24.8 blogitekstissään, että hän tahtoisi uudistaa translain nyt ja heti sekä luoda äitiyslain sitä ajavan kansalaisaloitteen pohjalta. Pelkonen iloitsee myös avioliittolain muutoksen voimaan astumisesta, mutta jättää mainitsematta, että se voi vielä kumoutua. Näin käy, mikäli eduskunnan enemmistö sanoo ”Jaa” kansalaisaloitteelle, joka pyrkii säilyttämään avioliittolain naisen ja miehen välisenä. http://jmpelkon.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221717-ihmisoikeudet-eivat-ole-mielipidekysymyksia

Pyrkimykset muuttaa lainsäädäntöä translain ja avioliittolain kohdalla nousevat halusta murtaa nykyinen käsitys sukupuolesta ja kansalaisaloite ”äitiyslaista" ei sekään tee tässä poikkeusta. Kaiken keskiössä on siis halu määritellä uudelleen sukupuolisuus, avioliitto ja vanhemmuus sekä irrottaa nämä kaikki biologisesta perustastaan. Lievästi sanottuna, olemme jännän äärellä..

Mikäli lainsäädännössä esimerkiksi määriteltäisiin lapsella olevan kaksi äitiä, niin se väistämättä vaikuttaisi koko yhteiskunnan käsitykseen äitiydestä ja vanhemmuudesta. Pelkonen kuitenkin väittää blogitekstissään, ettei translain uudistamisella tai äitiyslain luomisella olisi mitään vaikutusta yhteiskuntaan, vain pieneen joukkoon, jota laki koskettaa. (Luominen onkin hauska sanavalinta tässä yhteydessä, sillä äitiyslaki-aloitehan yrittää luoda uutta maailmaa, jossa äitejä on yhtä lasta kohden jokin valinnainen määrä eikä yhtä, kuten tähän asti ja tästä eteenpäinkin.) Kansalaisaloitteen nimi ”Äitiyslaki” johtaa harhaan, koska se rinnastuu ihmisten mielissä isyyslakiin. Isyyslaissa määritetään, että avioliitossa syntyneen lapsen isä on aviomies. Jos lapsi ei synny avioliitossa, niin isyyslaki toteaa isyyden tunnustamisesta silloin näin: Isä on tällöin se: 1) joka on siittänyt lapsen; tai 2) jonka siittiöitä on käytetty äidin hedelmöittämiseen muulla tavalla ja lapsi on tästä syntynyt. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011 Isyyslain tarkoitus on tunnustaa lapsen isä.

Kansalaisaloite äitiyslaista tähtää puolestaan siihen, että laki tunnustaisi naispareista molemmat lapsen äideiksi, myös osapuolista sen, jolla ei ole biologista sidettä lapseen eikä ole tämän äiti. Äitiyslaille ei ole mitään juridista tarvetta, sillä on mahdollista tehdä perheen sisäinen adoptio, kuten myös mahdollisuus hakea lapsen oheishuoltajuutta. Äitiyslaki-kansalaisaloitteen sisältöä ei voi kuvailla objektiivisiin tosiasioihin perustavaksi ja asioita selkiyttäväksi. On synnyttävää äitiä ja toista äitiä, joista jälkimmäinen voi halutessaan perua äitiytensä lapsen ollessa enintään 30. päivän ikäinen ja äitiyden selvittämistä(!)
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1669

Kansanedustaja Pelkonen vetoaaihmisoikeuksiin, jotta translakia uudistettaisiin, äitiyslaki tehtäisiin ja avioliittolain muutos etenisi maaliin asti. Argumenttia ”tämä on ihmisoikeus” käytetään jälleen kuin Troijan hevosta tuomaan eduskuntaan ja yhteiskuntaan uusi radikaali käsitys ihmisyydestä, jota ei biologiset lainalaisuudet sido. Tätä uutta ihmistä johjaa ”rajaton vapaus” määritellä itse itsensä ja todellisuuden, todellisuudesta piittaamatta.   Mikä ihmisoikeus se sellainen on, että lain pitäisi tunnustaa kaksi äitiä yhden sijasta? Lapsella, kun on vain yksi äiti. Mikä ihmisoikeus se on, että alaikäisellä pitäisi olla oikeus muuttaa sukupuoltaan, vieläpä kesken kasvuprosessia? Mikä ihmisoikeus se sellainen on, että voi kiistää avioliittoinstituution tarkoituksen ja keksiä tilalle uuden? Mikään näistä lakiuudistuksista ei toteuttaisi mitään ihmisoikeutta, ei yhdenyhtäkään. Ihmisoikeuksien arvo sen sijaan voi heikentyä ja käsitys niiden perustavanlaatuisuudesta ohentua, jos mitä asiaa milloinkin kutsutaan ihmisoikeudeksi kovin köykäisin perustein.

Uusien ilmiöiden edessä on uskallettava kysyä, onko ne todella ihmisoikeusasioita vai ideologisia haaveunia?