Yle ja kapinapapit sukupuolineutraalin avioliittolain airueina

Yle uutisoi 31.8 toisia ilahduttaneen ja toisia vihastuttaneen uutisen: ”Piispainkokous linjasi: Kirkollisessa vihkimisessä avioliiton osapuolina nainen ja mies

Evankelisluterilaisen kirkon piispainkokous on linjannut Joensuussa, että kirkollinen vihkiminen ei ulotu samaa sukupuolta oleviin pareihin, vaikka sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan noin puolen vuoden kuluttua.”
http://yle.fi/uutiset /piispainkokous_linjasi_kirkollisessa_vihkimisessa_avioliiton_osapuolina_nainen_ja_mies/9134704?ref=leiki-uu

Ylelle on kuitenkin ylen vaikeaa ja ylitsepääsemätöntä antaa kielteistä kuvaa suhteessa sukupuolineutraaliin avioliittolakiin. Jotänään saamme lukea siitä, miten helsinkiläiset papit lupaavat etukäteen rikkoa työnantajiensa ohjeita ja kirkkolakia ja ”vihkiä” samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon avioliittolain muutoksen astuessa voimaan.http://yle.fi/uutiset/nama_papit_aikovat_vihkia_homoja_piispojen_kannasta_huolimatta__vihkitilaisuus_youtubeen/9139615?ref=leiki-uu


Kirkon virallinen kanta avioliitosta on ikävä (ja ikävän julkinen)este sukupuolineutraalille avioliittokäsitykselle, siksi se pyritään häivyttämään ja murtamaan. Tosiasia on kuitenkin se, että maailmanlaajuinen kristikunta ei tule muuttamaan kantaansa avioliitosta. Raamatun yksiselitteinen kuva avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona on niin kristallinkirkas, ettei kristinuskon pohjalta voi liputtaa sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta. On hyvä pitää mielessä tämä laaja näkökulma, kun katsotaan kristillisten kirkkojen suhtautumista avioliittoon. Ei silti ole samantekevää mitä Suomen evankelis-luterilainen kirkko avioliitosta toteaa ja tunnustaa. Jos näin olisi, niin et lukisi yhtään uutista kirkon ja sukupuolineutraalin avioliittolain suhteesta.

En voi olla mainitsematta toisin kuin Yle, että kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona tulee eduskunnan lähetekeskusteluun 8.9.2016:

"Torstai 8.9.2016 klo 16.00 Täysistunto. Suullinen kyselytunti. Lähetekeskustelussa oikeuskanslerin kertomus 2015. Lähetekeskustelussa kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta." (tummennus blogistin lisäämä)

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/taysistunnon_verkkolahetykset/Sivut/Tulevia_taysistuntoja.aspx

Kirkon avioliittokäsitys pyritään hämärtämään

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen selonteko avioliittokäsityksestä on puhuttanut paljon niin kirkon sisällä kuin sen ulkopuolella. Selonteko linjaa, että kirkon avioliittokanta ei ole muuttunut: avioliitto on edelleen vain naisen ja miehen välinen liitto. Tästä huolimatta selonteossa ohjeistetaan seurakuntia sellaiseen käytäntöön, joka sotii tätä kirkon avioliittokäsitystä vastaan: ”Muussa seurakunnan toiminnassa periaatteena on, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Kun seurakunnassa tutkitaan avioliiton esteitä tai seurakunnan tiloja halutaan vuokrata juhlaa varten, toimitaan kuten voimassa oleva ohjeistus määrää ja käytäntö edellyttää. Pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa sen mukaan, mikä on paikallinen tapa…http://www.epressi.com/media/userfiles/46457/1472645958/pk-valmis-avioliittoselonteko-2016.pdf

Millä perusteella seurakunnilla olisi velvollisuus suorittaa avioliiton esteiden tutkinta nais- tai miesparin osalta, kun kirkko ei edes tunnusta tällaista avioliittokäsitystä? Tämä on aivan käsittämätöntä. Olisi suorastaan ironista, että kirkkoherranvirastossa todettaisiin samaa sukupuolta olevien parien kohdalla ”esteettömyys avioliittoon vihkimiselle”, kun yli 2000 vuotta vanha kristillinen traditio ja kirkon oma oppi avioliitosta ovat täysin tällaista avioliittokäsitystä vastaan!

Piispainkokouksen selonteon pohjalta seurakunnissa voidaan toimia siten, että jumalanpalveluksien yhteydessä ilmoitetaan kirkollisissa kuulutuksissa, että ”avioliiton ovat solmineet Simo ja Pertti”. Näin ollen tavallinen seurakuntalainen voi tahtomattaan osallistua jumalanpalvelukseen, jossa näin mitätöidään naisen ja miehen välinen avioliittokäsitys. Useat kirkon työntekijöistäkin kokisivat ongelmallisena osallistumisen tämän sisältöiseen jumalanpalvelukseen, koska he eivät vastoin omaatuntoaan halua mukautua ideologiseen ja epäkristilliseen avioliittokäsitykseen. Mitä siitä seuraisi näille työntekijöille? Nähtäväksi jää. Ja mitä tulee seurakuntien tiloihin, niin niitä saa antaa ”hääjuhlapaikoiksi” samaa sukupuolta oleville pareille. Näin kirkonkin piirissä käsitys avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona ovelasti häivytetään.

Kirkon työntekijänä olen näköalapaikalla ja näen sekä kuulen, miten uutta avioliittokäsitystä pyritään iskostamaan kirkon käytännön toimintaan. Kirkko ei tule olemaan entisensä, jos avioliittolain muutos astuu voimaan. Tukalat oltavat tulisivat kirkossa erityisesti niillä, jotka haluavat pitäytyä naisen ja miehen väliseen avioliittokäsitykseen. He ovat kahden tulen välissä, sukupuolineutraalin avioliittolain ja Raamatusta luopuneiden.

Kirkko joutuu suuriin vaikeuksiin usealla rintamalla, jos avioliittolain muutosta ei eduskunnassa kumota vasta-aloitteella. Kirkon oikeus vihkiä vain eri sukupuolta olevia pareja kyseenalaistetaan jo nyt, niin oikeustieteen professorin kuin kirkon sateenkaaripappien taholta. http://areena.yle.fi/1-3073436
http://www.valomerkki.fi/uutiset/oikeustieteen-professori-kirkolla-on-velvollisuus

Avioliittolain muuttamista kannattaneet vakuuttelivat, ettei avioliittolain muutos vaikuttaisi kirkkoon. Kuinka väärässä he olivatkaan.

"Hyvät naiset ja herrat, eiku.."

Opetushallituksen opettajille tekemä ”Tasa-arvotyö on taitolaji” –opas hämmentää oppilaiden vanhempia ja ihan syystä. On käsittämätöntä, että tasa-arvon nimissä opetushallitus seta-sertifioi kaiken puheen sukupuolesta ja täysin kritiikittömästi ohjaa opettajia samaan. Kyseisessä oppaassa ollaan huolissaan siitä, että sukupuolta tuodaan esille useasti koulupäivän aikana: "Lapsia on tärkeää puhutella nimillä, ei joukkona ”tytöt” tai ”pojat”. Sukupuoli on vain yksi ominaisuus monien ominaisuuksien joukossa. Sen jatkuva mainitseminen antaa lapselle ylikorostuneen käsityksen sukupuolen merkityksestä."http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf

Puhe tytöistä ja pojista pyritään minimoimaan, koska se kiusallisesti muistuttaa sukupuolen aidosta kaksijakoisuudesta. Kiusallista se toki on vain niille tahoille, jotka pyrkivät mullistamaan käsityksen sukupuolesta koko yhteiskunnan tasolla. Muille puheet "tytöistä ja pojista" ei herätä antipatioita tai halua nousta barrikadeille.

Sukupuoli-identiteettejä on niin monta kuin on ihmistäkin, mutta sukupuolia on kaksi. Miksi kouluissa tulisi välttää oppilaiden kutsumista tytöiksi ja pojiksi? Tasa-arvon toteutuminen kouluissa ei vaadi sukupuolen häivyttämistä tai koko sukupuolisuuskäsitteen muovaamista ideologiseksi. Sukupuolella on biologinen perusta ja tätä todellisuutta tulee kunnioittaa. Sukupuoli-identiteetin häiriöistä kärsiviä oppilaita on hyvin vähän ja heidän huomioimista koulumaailmassa ei tule tehdä enemmistön kustannuksella. Ei tule myöskään asettaa vastakkain sukupuolta ja "oikeutta olla oma itsensä", kuten julkisessa keskustelussa usein tehdään. Sukupuoli ei estä ketään olemasta oma itsensä, kuten eivät estä muutkaan biologiset lainalaisuudet. Voit olla juuri sellainen nainen kuin olet, tai sellainen mies kuin olet. Tämä vapaus ja luontainen erilaisuus kunniaan luokissa ja koulun käytävilläkin!

Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaassa sanotaan näin suoraan: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi". Aito avioliitto ry kahteen kertaan pyysi opetushallitusta vastaamaan näihin kahteen kysymykseen: mikä on sukupuoli? Monta sukupuolta on? Vastausta näihin kysymyksiin ei annettu, kummallakaan kerralla. Hiljaisuus on paljon puhuvaa. On hyvä, että ihmiset ovat heränneet kysymään opetushallitukselta perusteita uusiin ohjeisiin ja sukupuolikäsitteen hämärtämiseen. Valoja päälle, opetushallitus!

http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushallitus-ei-tieda-montako-sukupuolta-ihmisella-on/

Opetushallitus pakoilee vastuutaan

Opetushallitus julkaisi vuonna 2015 opettajille suunnatun Tasa-arvotyö on taitolaji –oppaan ohjaamaan koulujen tasa-arvotyötä ja tasa-arvosuunnitelmien laatimista.” Tasa-arvolain mukaan sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa. ” http://www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji

Tasa-arvo naisten ja miesten välillä on varauksetta hyvä ja kannatettava asia. Nyt kuitenkin ”tasa-arvon” nimissä Opetushallitus ohjaa opettajia opettamaan sukupuolesta radikaalisti eri lailla kuin aiemmin, lanseeraamalla täysin abstraktin ja uuden sukupuolikäsitteen. Tasa-arvotyö on taitolaji -opas sanoo sukupuolesta mm. näin: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.” s.67

”Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia.” s.66 ”Ajatteluamme ja toimintaamme ohjaavat usein perinteiset käsitykset sukupuolesta.Oletamme jokaisen ihmisen olevan yksiselitteisesti joko tyttö tai poika, nainen tai mies. Oletamme myös, että ihmisen sukupuoli on muuttumaton ja syntyessä määritetty.”s.12 Opetushallituksella (OPH) ei ole valtuuksia muuttaa sukupuolikäsitystä ideologiseksi.Tasa-arvosuunnitelmien tekeminen tai noudattaminen kouluissa ei edellytä sukupuolikäsitteen uudelleen määrittelyä. Se on on täysin tarpeetonta, perusteetonta ja vastuutonta!

Kouluissa tulee toki olla tilaa kaikenlaisille tytöille ja pojille. Oppaassa ei tyydytä tähän, vaan annetaan jopa ymmärtää,että tytöt voivat olla poikia ja pojat tyttöjä, jos he itse näin kokevat. Sivulla 13 otsikon ”Jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa” alla opastetaan näin: “Jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä.”

Aito avioliitto ry kiinnitti huomiota kyseisen oppaan virheelliseen terminologiaan ja pyysi kirjelmässään Opetushallitukselle korjaamaan oppaan epäkohdat. OPH ei kuitenkaan nähnyt ongelmalliseksi sukupuolikäsitteen kuvaamista vastoin biologiaa, vakiintunutta suomen kieltä, kansalaisten yleistä ymmärrystä ja lainsäädäntöä.

Aito avioliitto ry pyysi Opetushallitusta myös vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten Opetushallitus määrittelee oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji” käytetyn sukupuoli-käsitteen? *)

2. Mihin tosiasiaan perustuen Opetushallituksen mielestä a) ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi; b) sukupuoli-käsite voi tarkoittaa kaikkia seuraavia: virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia; c) ihmisen sukupuoli määrittyy biologian lisäksi sosialisaatiossa ja oppimisessa; d) jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa; e) oppilaan sukupuoli voi olla jokin muu kuin tyttö tai poika?

3. Millä tyttö -ja poika -sanaan rinnastettavalla sanalla kutsutaan sellaista lasta, joka ei ole sukupuoleltaan tyttö eikä poika?

4.Mitä sukupuolta sellaiset oppilaat edustavat, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia?

5.Miten Opetushallitus määrittelee käsitteet tyttö ja poika?

6. Minkälainen on lisääntymiseen liittyvien ominaisuuksien suhteen sellainen henkilö, joka ei edusta miessukupuolta eikä naissukupuolta, vaan kuuluu sukupuoleltaan luokkaan ”muu”?

Opetushallitus ei vastaa näihin edellä mainittuhin kysymyksiin, vaan vastauksessaan se puhuu asian vierestä ja tyytyy toteamaan, että kysymyksiä on esitetty! ”Aito avioliitto ry on kirjelmässään 10.4.2016 esittänyt näkemyksiään ja sekä useita kysymyksiä Opetushallitukselle koskien Tasa-arvotyön on taitolaji –opasta.” Miten on mahdollista, että OPH ei kykene vastaamaan sille esitettyihin yksinkertaisiin kysymyksiin koskien Tasa-arvotyö on taitolaji- opasta? OPH on kyllä tarpeeksi rohkea julkaistakseen häpeällisen harhaanjohtavan oppaan opettajille, mutta samanaikaisesti se pakoilee vastuutaan ohittamalla kysymykset oppaan sisällöstä.

OPH jaarittelee sukupuolen moninaisuudesta ja todistelee sitä, kuinka se oli velvollinen tekemään oppaan tasa-arvosta. Kukaan ei ole kritisoinut Opetushallitusta oppaan tekemisestä, vaan sen sisältämistä perustelemattomista väitteistä ja suoranaisista virheistä. Opetushallitus on syytä laittaa iltakouluun ja kokeeseen voisi laittaa rastitehtävän, jollaisen Aito avioliitto-aktiivi jo aiemmin lähetti Opetusministeriölle, vaan jäi hänkin ikävästi vastausta vaille. Sukupuolen moninaisuus- termin toistelu ei vastaa kysymykseen, kuinka monta sukupuolta ihmisellä on, kun niitä on Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan mukaan enemmän kuin kaksi.

Mikä on siis OPH:n virallinen kanta: montako sukupuolta ihmisellä on ja millä perusteella?
__ kaksi
__ kolme
__ enemmän kuin kolme
__ Opetushallitus ei tiedä

Vastaamatta jättäminen on varma hylky kokeesta ja antaa myös aihetta kertauskurssille, jos ei sentään aihetta mennä nurkkaan häpeämään.

Opetushallituksen vastaukset kokonaisuudessaan on luettavissa täältä:
http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/opetushallitus-pakoilee-vastuutaan/

Sananvapauden hinta on nousussa

Sananvapaus ja vastuu ovat joidenkin mielissä kääntyneet tällaiseksi parivaljakoksi: sananvapaus ja hinta. Sananvapauteen liittyvä vastuu nähdään velvoitteena maksaa hintaa siitä, jos sattuu puhumaan tai kirjoittamaan vastoin toisten (poliittisia ja ideologisia) toiveita ja intressejä. On siis varauduttava seuraamuksiin ja vikisemättä kannettava ne.

Tässä maistiaisia uudenlaisesta sananvapaudesta: ”Kyllä, voit täysin vapaasti sanoa, että avioliitto on vain naisen ja miehen välinen liitto. Tosin sinun vastuusi on se, jos joku irtisanoo sinut sen takia tai häiritsee työtäsi.”

”Kyllä, voit täysin vapaasti kirjoittaa paikallislehteen avioliittolain säilyttämisestä entisellään, mutta sinun vastuusi on se, että ammattipätevyytesi perusteettomasti kyseenalaistetaan julkisesti.”

”Kyllä, voit täysin vapaasti kertoa mitä ajattelet avioliitosta ja perheestä, mutta sinun vastuullasi on se, että sanomme sinua idiootiksi ja eristämme sinut sosiaalisesti.”

Tässä on oikein malliesimerkki: Tuikituntematon sateenkaariakitivisti otti yhteyttä esimieheeni, työtoveriini ja minuun esittäen, etten saisi kirjoittaa avioliittolaista ja toimia virassani samanaikaisesti! Tämä henkilö X peräsi minulta ”vastuuta” sähköpostitse, kun olin sananvapauden nojalla blogiini kirjoittanut, että avioliittolaki tulisi säilyttää entisellään.

Sähköposti 1 Aktivisti X: ”Olen pahoillani, mutta sananvapaus ei ole yhtä kuin että voi sanoa SEURAAMUKSITTA mitä tahansa. Ja tässä kohtaa seuraamuksina on vähintään se, että asiasta keskustellaan ja katsotaan, onko kaikki mennyt ihan sillä tavalla mitä evl-kirkon nuorisotyöltä on lupa odottaa. Nuorten henkinen hyvinvointi on tärkeämpi asia kuin sinun oikeutesi pukata 1-2 kertaa viikossa julkisuuteen syrjiviä tekstejäsi JA SAMALLA toimia nuorisotyönohjaajana.”

Sähköposti 2 Aktivisti X:” — Jos siis haluat säilyttää työpaikkasi evl-kirkossa nuorisotyössä, et suinkaan toivo avioliittolain peruuttamista. Vaan pyydät anteeksi pahoja tekojasi ja ilmaiset tukesi ihmisten väliselle tasa-arvolle. Muussa tapauksessa suosittelen jo etsimään tulevaa työpaikkaa joistakin ahdasmielisistä herätysliikkeistä tai lahkoista. Evl-kirkossa urasi ei kovin pitkä voi olla, jos jatkat nykyisellä linjallasi. Tämä ei ole uhkaus vaan ainoastaan välttämätön seuraus epäinhimillisestä toiminnastasi. Itse ainakin varmistan, että minun lasteni parissa ei työskentele yhtäkään sinun kaltaistasi ihmistä. Uskoisin, että meitä on monta ja jatkossa entistä enemmän.– Laitoin viestin tiedoksi — siltä varalta, että hän ei ole vielä tietoinen nuorisotyönohjaajansa tekemisistä.”

Sähköposti 3 Aktivisti X: ”–sain varsin asiallisen ja uskottavan vastauksen. Kaikki näyttää olevan ok–” Tällainen painostaminen sen sijaan ei ole ok! Sananvapauden hinta on nousussa. Sen hintaa nostetaan, jotta vain samanmieliset jäisivät ääneen ja muut heiluttaisivat valkoista lippua antautumisen merkiksi. Samainen aktivisti X tuli jopa työpaikalleni vaatien kiivaasti irtisanomistani Uusi Suomen blogitekstieni takia. Hukkareissu.Työsähköpostini roskaposti täyttyy kyllä edelleen, erään toisen aktivistin halventavista ja pilkallisista sähköposteista. Jos joku erehtyy kysymään minulta ”miten avioliittolain muutos on sinulta pois?”, niin esitän hänelle vastakysymyksen: ”kuinka paljon sinulla on aikaa?” Jo yli puolitoista vuotta olen saanut maistaa miltä tämä ”ei keneltäkään pois”- maistuu. Se alkoi välittämästi jo ennen näkyvää rooliani Aito avioliitto ry:ssä.

Sukupuolineutraali avioliittokäsitys haastaa sanan- ja ilmaisunvapauden radikaalilla tavalla! Perinteinen avioliittonäkemys demonisoidaan väittämällä sitä perusteettomasti syrjinnäksi ja siksi valtiovallan on vaikea puolustaa aidon ja alkuperäisen avioliiton kannattajia, tavallisia Suomen kansalaisia.

Aito avioliitto -kansalaisaloitteen tekijät asiantuntijoineen olivat 27.10.2016 lakivaliokunnassa kuultavina. Toivon, että lakivaliokunta ottaisi kuuleviin korviinsa aidon huolen sukupuolineutraalin avioliittolain haitallisista vaikutuksista lapsiin, sananvapauden kaventumisesta ja sukupuolineutraalin ideologian seuraavista askelmerkeistä. Naisen ja miehen välinen avioliitto on mainettaan parempi. Se lisää yhteiskunnan vakautta ja ottaa lapsen parhaan lähtökohdakseen. Arvoisa lakivaliokunta ja eduskunta: puhdistakaa naisen ja miehen välisen avioliiton maine ja asettakaa lapsen oikeudet aikuisten toiveiden edelle, vaikkei aikuiset teitä siitä kiittäisi.

Lapset vielä kiittävät.

Lakivaliokunnasta kuuluu kummia (demokratia vaarassa?)

Lakivaliokunnasta kuuluu kummia. Siellä on ilmassa ajatus, että ”hei, haudataan tämä kansalaisaloite, jottei eduskunta saisi äänestää asiasta.” Lakivaliokunnan ei pidä ylenkatsoa sitä, että yli 106 000:ta suomalaista on vedonnut eduskuntaan ja pyytää vasta-aloitteen muodossa sitä harkitsemaan vielä avioliittolain muutosta ja avoimesti tarkastelemaan perusteita puolesta ja vastaan.  Kansalaisaloitejärjestelmä nykyisellään ei mahdollista sitä, että siinä voitaisiin reaaliajassa ilmaista vastakkainen näkemys, joten vasta-aloitteet turvaavat kaikkien mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon.

Lakivaliokunnan tulisi ehdottomasti tehdä aloitteesta mietintö ja tuoda se eduskunnan suureen saliin äänestettäväksi. Se olisi rehellinen ja demokraattinen tapa toimia ja lähettäisi viestin, että kaikkien kansalaisten ääntä kuullaan ja arvostetaan. Nyt on pidettävä mielessä myös se tosiasia, että nykyinen eduskunta ei ole ottanut kantaa avioliittolain muutokseen, liitännäislakeja lukuun ottamatta. Kansalaiset äänestivät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa huomioiden myös ehdokkaiden suhtautumista avioliittolain muutokseen.

Merkillepantavaa tässä kaikessa on myös se, että edellisen eduskunnan lakivaliokunta esitti Tahdon- kansalaisaloitteen hylkäämistä mietinnössään. Mitä sellaista on tapahtunut, että nykyinen lakivaliokunta olisi nyt vakuuttunut naisen ja miehen välisen avioliittolain syrjivyydestä ja ongelmallisuudesta? Ei yhtikäs mitään! Sen sijaan poliittinen ilmastonmuutos on edennyt vauhdilla. Nyt lakivaliokunnan jäsen, keskustan Mikko Kärnä on jopa esittänyt Twitterissä, että kenenkään sellaisen kanssa ei edes keskustella, joka kannattaa ns. perinteistä avioliittokäsitystä ja siihen pohjautuvaa lainsäädäntöä! (Kärnä: Terroristien kanssa ei neuvotella ja fundamentalistien kanssa ei keskustella. Ahdistava, pseudotieteellien kuuleminen ’aidosta avioliitosta’.) Miten on mahdollista, että lakivaliokunnan jäsen näin kyykyttää kansalaisia ja halveksuu vastakkaista avioliitto-käsitystä esittävien oikeutta tulla kuulluksi siinä missä tahdon-väkikin?

Kansalaisaloite avioliittolain säilyttäminen naisen ja miehen välisenä ei poista keneltäkään perusoikeuksia, mutta sen sijaan avioliittolain muuttaminen sukupuolettomaksi instituutioksi poistaa avioliitosta sen keskeisen arvoviestin ja suoranaisen ihmisoikeuden: lapsella on oikeus tuntea isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan. Nyt on tärkeää katsoa kaikkia tosiasioita silmästä silmään: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo kesällä 2016 todennut, ettei naisen ja miehen välinen avioliittolaki ole ihmisoikeusrikkomus. http://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-avioliiton-sailyttaminen-miehen-ja-naisen-liittona-ei-ole-syrjintaa/ Ei ole siis olemassa mitään juridista estettä tuoda aloitetta eduskunnan äänestettäväksi.


On erittäin huolestuttavaa jos lakivaliokunta asettuu ikään kuin kansalaisaloitejärjestelmää vastaan suosimalla aloitteita tai syrjimällä niitä. Pelkäävätkö jotkut lakivaliokunnan jäsenistä, että eduskunta äänestää ”väärin”, jos lakivaliokunta tuo sille mietinnön äänestettäväksi? Onko kansalaisaloitejärjestelmä luotu vain siksi, että sateenkaariagenda ajetaan Suomen lakiin ja vain seta-sertifioidut aloitteet saavat kunnioittavan käsittelyn?

Aikooko lakivaliokunta edistää vai rajoittaa demokratian toteutumista? Asettavatko lakivaliokunnan jäsenet omat poliittiset intressinsä 106 000:n allekirjoittajan edelle? Jääkö nykyinen lakivaliokunta historiaan lakivaliokuntana, joka hiljentää kansalaisten äänen ja estää eduskuntaa ottamasta kantaa kyseiseen kansalaisaloitteeseen? Aika näyttää, onko lakivaliokunnalla kanttia viedä Aito avioliitto- kansalaisaloite mietinnön kanssa eduskuntaan äänestettäväksi.  Aika näyttää, kunnioittaako lakivaliokunta kansalaisaloitejärjestelmää, demokratiaa ja näitä 106 000:ta suomalaista aloitteen allekirjoittajaa!
 

Ja tämä aika on pian.


--
Blogitekstiä päivitetty 14.11 lisäämällä siihen Kärnän twiitti.